Счетоводно обслужване

images (2)
МДН Финанс ЕООД  предлага пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица, включително:

 

1.Текущо счетоводно обслужване:

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан;
 •  осчетоводяване на фактури към клиенти;
 • осчетоводяване на клиентски плащания;
 •  осчетоводяване на фактури от доставчици;
 •  осчетоводяване на плащания към доставчици;
 •  осчетоводяване на подочетни лица;
 •  осчетоводяване на митнически декларации и документи;
 • осчетоводяване на заплати;
 •  заприхождаване на ДМА и НДА;
 • начисляване и осчетоводяване на амортизации на ДМА и НДА;
 • осчетоводяване на финансови активи;
 • осчетоводяване и равняване на банкови сметки;
 •  осчетоводяване и равняване на каса;
 •  осчетоводяване на оценка на финансови активи;
 •  осчетоводяване на преоценка на валута;

2.Месечно счетоводно приключване:

 • Изготвяне и подаване на справка – декларация по ДДС и дневници покупки и продажби;
 • месечно изчисляване на алтернативни данъци;
 • месечно начисляване на дължимите авансови вноски по ЗКПО;
 • изготвяне на оборотна ведомост за месеца;
 • изготвяне на главна книга за месеца;
 • изготвяне на отчет за доходите за месеца;
 •  изготвяне на баланс за месеца;

3.Годишно счетоводно приключване:

 • изготвяне на счетоводна политика;
 • изготвяне на годишен счетоводен и данъчен амортизационен план;
 • изготвяне на годишни финансови отчети по Международни стандарти за финансови отчети или по Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия;
 •  изготвяне на приложение за оповестяване на счетоводната политика;
 •  изготване на годишни статистически форми за НСИ;
 •  изготвяне на справки при извършване на одит;
 • изготвяне на годишна данъчна декларация по ЗКПО;Счетоводни услуги